Основи на обновливи извори на енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на обновливи извори на енергија

2.    Код

3ФЕИТ02З018

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Влатко Стоилков

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се здобие со основни предзнаења поврзани со искористувњето на обновливите извори на енергија и конверзијата на енергијата од различните видови ОИ во електрична.

11.    Содржина на програмата: Генерални аспекти и споредба на конвенционалните и обновливите извори на енергија (ОИЕ). Видови ОИЕ.Основни елементи на конверзијата на енергијата од различните ОИЕ. Топологија на системите за ОИЕ. Основи на искористувањето на енергијата на сонцето. Биомасата како ОИЕ. Хидроенергија – водени текови, тидална и енергија на бранови. Енергија на ветрот. Горивни ќелии. Аспекти на мрежна и автономна работа на системите за ОИЕ. Хибридни системи на ОИЕ. Влијание на ОИЕ врз животната средина. Економика на ОИЕ.

12.    Методи на учење: Предавања, вежби (А+Л), домаѓни задачи, тимска и самостојна работа

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

5

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на настава, завршени лабораториски вежби и домашни/проектни задачи

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

G. N. Tiwari, M.K.GhosalFundamentals of Renewable Energy SourcesAlpha Science2007

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џ.Ендруз, Н. ЏелиНаука за енергетиката принципи, технологии и влијанијаДатапонс Скопје2009

2

С. АрменскиОбновливи – одржливи извори на енергијаСтудентски збор Скопје2008