Основи на право за проектни менаџери

Последна измена: ноември 14, 2019

Предмет: Основи на право за проектни менаџери

Код: 3ФЕИТ12006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Јадранка Дабовиќ- Атанасовска

Цели на предметната програма (компетенции): Со завршување на оваа предметна програма  студентот ќе ги познава основните правни инстути, законската рамка и правата на интелектуалната сопственост поврзани со бизнисот и проектите.

Содржина на предметната програма: Правна рамка на трговија, договорното право и правото на интелектуална сопствеснот во Република Македонија и во правото на ЕУ.  Основи на електрoнска трговија.  Поим на договор, преговарање, склучување на договор (понуда и прифаќање на понуда).  Договори преку јавбни набавки. Систем на интелектуална сопственост.  Права на интелектуална сопствесност (авторско право и право на индустриска сопствеснот).  Бизнис методи и бази на податоци како предмет на заштита. Искористување на интелектуалната сопствеснот (лиценцирање и трансфер на технологии).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Закон за индустриската сопствесност

2

Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Валентин Пепељугоски Право на интелектуална сопственост Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје 2008

3

Закон за топографија на интегралните кола