Основи на WEB програмирање

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Основи на WEB програмирање

2.    Код

3ФЕИТ12З012

3.    Студиска програма

КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Валентин Раковиќ, Д-р Владимир Атанасовски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Податочни структури и анализа на алгоритми

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Концепти на Веб програмирање со помош на HTML и CSS. Работа со JavaScript. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за пишување на основни веб апликации.

11.    Содржина на програмата: Вовед во Интернет. Интернет сервиси. Вовед во World Wide Web. HTTP протокол.  Колачиња (Cookies).  Вовед во HTML. HTML5. HTML линкови, сидра, слики. HTML имплицитни и експлицитни тагови, фонтови и бои. HTML табели, рамки, сликовити мапи, анимации. Вовед во CSS – каскадни стилови. Напредни можности на CSS. Поврзување на CSS документи.  Вовед во JavaScript. JavaScript објекти. Вовед во DOM (Document Object Model). Справување со настани од DOM. Вовед во Front – End програмирање. Вовед во JQuery. Програмирање со  JQuery. Вовед во AngularJS. Вовед во Responsive WEB Страници.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

25

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби и проектна задача

20.  Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот (на половина и на крај од семестарот) во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно проектна задача. Во текот на семестарот секој студент е должен да изработи неколку домашни задачи или лабораториски вежби. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит, проектната задача и домашните задачи. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Harvey Deitel, Abbey Deitel Internet and World Wide Web How To Program, 5th Ed. Pearson 2011

2

Jennifer Niederst Robbins Learning Web Design: A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics 4th Ed. O’Reilly Media 2012

3

Larry Ullman Modern JavaScript: Develop and Design Peachpit Press 2012

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Elizabeth Castro, Bruce Hyslop HTML5 & CSS3 Visual QuickStart Guide, 8th Ed. Peachpit Press 2013

2

David Flanagan JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages, 6тth. Ed. O’Reilly Media 2011