Пазари на електрична енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Пазари на електрична енергија

2.    Код

3ФЕИТ09З017

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Весна Борозан

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Економија за инженери

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања од областа на пазарното стопанисување со електричната енергија, типови на пазари на електрична енергија, како и разбирање на влијанието на преносните мрежи врз функционирањето на пазарите и нивно спојување во единствен пазар.

11.    Содржина на програмата: Зошто е потребна конкуренција во стопанисувањето со електрична енергија? Политика на електроенергетскиот сектор и законски и организациони модели на конкуренцијата. Пазар на електрична енергија: Модели (организација) на пазарите на електрична енергија; Временски домен на пазарите. Типови на пазари: Децентрализирани пазари – пазари на билатерални физички и финансиски договори; Централизирани физички пазари – пазар ден однапред, дневен пазар и пазари на помошни услуги. Сигурност на системот и помошни услуги: Вреднување на помошните услуги. Продажба на системски услуги – балансен механизам. Влијание на преносните мрежи врз пазарот на електрична енергија: Децентрализирано тргување преку преносна мрежа – право на физички пренос; Централизирано тргување преку преносна мрежа – загушувања, јазолни цени, трговски суфицит, влијание на загубите, математичка формулација на јазолните цени, управување со ризици. Спојување на пазари на електрична енергија: Европски целен модел; Регионални пазари.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Борозан, П.КрстевскиПазари на електрична енергијаИнтерна скрипта2016

2

Daniel Kirschen, Goran StrbacFundamentals of Power System EconomicsJohn Wiley & Sons2004

3

    

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Steven StoftPower System Economics Designing Markets for ElectricityJohn Wiley & Sons2002

2

M. Shahidehpour, H. Yamin, Z. LiMarket Operations in Electric Power Systems – Forecasting, Scheduling, and Risk ManagementIEEE Press, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons, Inc.2002

3

Barrie MurrayPower Markets and EconomicsJohn Wiley & Sons2009