Планирање на погон и градба на електроенергетски објекти

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Планирање на погон и градба на електроенергетски објекти

2.    Код

3ФЕИТ04З018

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за процесот и критериумите за планирање на градба на електроенергетски објекти во зависнот од временскиот хоризонт на планирање. Совладување на методи за оптимизација на погонот на хидроелектричните и термоелектричните централи, како и проучување на модели за оптимална работа на електричните централи во сложен електроенергетски системн.

11.    Содржина на програмата: Цели и задачи на планирањетро – студии за развој на ЕЕС. Оптимизациони методи во електроенергетиката: нелинеарно програмирање. Енергетски карактеристики на ТЕЦ и ХЕЦ.  Внатрешна оптимизација на работа на ХЕЦ.  Оптимизација на работа на трансформаторски станици. Динамичко програмирање и негова примена за определување на очекувано производство на електрична енергија од акумулациони хидроцентрали.  Модели за оптимална работа на електричните централи во сложен ЕЕС – функција на цел, ограничувања, решавање на проблемот. Погонски карти на турбоогенератори и хидрогенератори.  Методи за долгорочно пла¬нирање, неизвесност, претпоставки, симулации. Методи за определување на очекувано производство и трошоци кај термоелектраните – метод на комбинации на агрегати, метод на еквивалентни криви. Пресметка на параметрите на доверливост ENS и LOLP. Структура на трошоци, анализа на исплатливост и начини на финансирање на градба на електроенергетски објекти. Анализа на осетливост. Карактеристики и барања

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

25

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашните и проектните задачи

20.  Начин на полагање на испитот  

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот.
Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било било вид, мобилен телефон, таблет или друг електронски уред

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.   Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Calovic, D. Saric Planiranje elektroenergetski sistema BeoPress – Beograd 2005

2

Атанас Илиев Планирање на погон и градба на ЕЦ и РП – скрипта ФЕИТ – Скопје 2015

3

Атанас Илиев Збирка на решени задачи од планирање на погон и градба на електрични централи ЕТФ – Скопје 2002

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Daniel Kirschen and Goran Strbac Fundamentals od Power System Economics John Willey & Sons 2004

2

Hossein Seifi • Mohammad Sadegh Sepasian Electric Power System Planning Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011

3

А. Wood, B. Wolenberg Power Generation, Operation and Control John Wiley & Sons 1998