Практикум по инженерски алатки

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Практикум по инженерски алатки
2. Код 4ФЕИТ11Л001
3. Студиска програма ТКИИ,КСИАР,КТИ,КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар I/2 7. Број на ЕКТС 3
8. Наставник Д-р Марија Марковска Димитровска, Д-р Марија Календар, Д-р Маре Србиновска, Д-р Томислав Шуминоски
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). Целта на предметот е да ги воведе студентите во приодот и начинот на инженерско решавање на проблемите, да ги покаже чекорите при решавањето: анализа на проблемот, идејно решение, избор на технологија (хардверска и софтверска платформа), симулација на решението, имплементација, тестирање и анализа на резултатите. При тоа основниот фокус е кон разбирањето на претходното, без оглед на употребените технологии. Предметот е практикум кој илустрира процес на размислување и работа и во кој студентите не се насочени кон изучување на конкретна област или технологија.
11. Содржина на програмата: Дефиниција на Проблем број 1 и дизајн на решение. Основна синтакса на Python и симулација на решението на проблемот. Вовед во хардверска платформа Ардуино. Софтверско решение во Python. Визуелизација на резултатите. Проблем број 2 и дизајн на решение. Основна синтакса на Matlab и симулација на решението на проблемот. Вовед во хардверски додатоци за Ардуино. Софтверско решение во алатка компатибилна со Matlab. Визуелизација на резултатите.
12.Методи на учење Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку лабораториски вежби; електронски достапни материјали, изработка на проектни задачи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 1 + 0 + 2 + 0
14. Распределба на расположивото време 90
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 15
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 15
16.2. Самостојни задачи 0
16.3. Домашно учење 30
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 50
17.3. Активност и учење 50
17.4. Завршен испит 0
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Следење на предавањата и успешно завршени лабораториски вежби.
20. Начин на полагање на испитот Активност на лабораториски вежби и презентација на проектна задача.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 H. Scott Fogler and Steven E. LeBlanc Strategies for creative problem solving Pearson Education, Inc. 2008
2 Pratik Desai Python Programming For Arduino Packt Publishing Ltd. 2015
3 William Bober MATLAB Essentials, A First Course for Engineers and Scientists CRC Press 2018