Практикум по Linux

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Практикум по Linux

2.    Код

3ФЕИТ07Л026

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Данијела Ефнушева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Работа на Linux. Запознавање со компонентите на Linux. Администрирање и управување со Linux оперативен систем. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за извршување едноставни и сложени систем-администраторски задачи.

11.    Содржина на програмата: ВОВЕД. Кратка историја на Linux.  Linux и негови деривати. Инсталирање на Linux. Избор на дистрибуција. Работа со датотеки и папки. Команди на командна линија. Графички алатки за работа со именици и датотеки. Уредување на корисничка околина. Командни „школка“ околини. Синтакса на команди. Системски променливи. Профили на корисници.  Креирање и управување со корисници и групи. Командна линија и графички алатки. su и sudo команди. Управување со софтвер. RPM, YUM и Debian управување со пакети. Опис на пакети, пребарување, инсталација, ажурирање. Репозиториуми на Linux апликации.  Работа со процеси. Стартување во преден лан. Стартување во позадина. Активни процеси. Сигнали кон процеси. Работа со сервиси. Системски нивоа на работа (runlevel). Управување со сервиси. Алатки на командна линија и графички. Набљудување на системот. Меморија. Процесор.  Хардверски  I/О компоненти. Тврд диск. Основи на работа со TCP/IP и мрежни картички. Поим за дневници (log). Системски дневници. Работа со печ

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

1 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

15

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Оценување и на лабораториските вежби. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Nemeth Е., Snyder G., Hein, Whaley B. UNIX and Linux System Administration Handbook, 4th Ed. Prentice Hall 2010

2

William E. Shotts Jr. The Linux Command Line: A Complete Introduction No Starch Press 2012

3

Wale Soyinka Linux Administration: A Beginner’s Guide, 7th Ed. McGraw-Hill Education 2015

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christopher Negus Linux Bible 9th Ed. Wiley 2015