Практикум по MATLAB

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Практикум по Матлаб

2.    Код

3ФЕИТ11Л001

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

I/2

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

 

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со можностите и начините за користење на програмската околина MATLAB.

11.    Содржина на програмата: Запознавање со работната околина на МАТЛАБ програмскиот пакет. Вектори и матрици. Операции со вектори и матрици. Наредби за контрола на тек и циклуси. Графички приказ на податоци (plotting), графички функции. Анализа на едноставни електрични кола со МАТЛАБ. Влезно-излезни операции и специјални влезно-излезни (I/O) функции. МАТЛАБ програмирање (функции, процедури, решавање на диференцијални равенки). Запознавање со Symbolic Toolbox. Вовед во Simulink. Конструкција на блок дијаграми со Simulink. Дефинирање на параметрите на Simulink блоковите. Simulink симулација. Конструкција на потсистеми. Интеракција на Simulink со МАТЛАБ (пренос на променливи, итерација на Simulink симулација во МАТЛАБ).

12.    Методи на учење: аудиториски вежби, презентации, лабораториски вежби, практична работа

13.    Вкупен расположив фонд на часови

0 + 1 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

0

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

35

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

75

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

25

17.4. Завршен испит

0

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

нема

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Brian Hahn, Daniel ValentineEssential MATLAB for Engineers and Scientists, 3rd EditionЕлсевиер2007

2

Timothy Davis, Kermit SigmonMATLAB Primer, 7th EditionChapmann&Hall/CRC2005

3

Jamal ManassahElementary Mathematical and Computational Tools forCRC . Press2001