Практикум во LabVIEW

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Практикум во LabVIEW

2.    Код

3ФЕИТ03Л008

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Живко Коколански

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника Ислушани: Мерења во електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од виртуелните мерно-информациски и мерно-управувачки системи. Способност за решавање проблеми преку развој и имплементација на виртуелни инструменти.

11.    Содржина на програмата: Виртуелна инструментација и LabVIEW, LabVIEW околина, променливи и нивно декларирање, низи и матрици, циклуси, полиња и кластери, графички кориснички интерфејс, работа со датотеки, прибирање податоци, мерење и генерирање сигнали, напредни својства на LabVIEW, мерно-управувачки системи во LabVIEW, комуникациски интерфејси во LabVIEW, дистрибуирани мерења со LabVIEW. Професионални програмски архитектури: машина на состојби, архитектура со прекини, паралелна архитектура. Асинхрона комуникација. Техники за синхронизација и елиминирање на услови за престигнување. Техники за програмско справување со грешки. Специјализирани модули во LabVIEW. Контрола на општ и наменски хардвер со LabVIEW.

12.    Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, тестови, проектни задачи, самостојно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

1 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

15

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и лабораториските вежби

20.    Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два теста на една третина и две третини од крајот на семестарот, во времетраење од 45 минути кои се спроведуваат во текот на часовите, завршен испит, активност за време на часовите и изработка на на проектна задача. Во конечната оценка влагуваат поените од тестовите, завршниот испит, активноста и проектната задача.
Во предвидените испитни сесии се полага завршен испит (времетраење 120 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит, тестовите и проектната задача.
Проектната задача студентот ја работи за време на лабораториските вежби и мора да демонстрира практично решение и техничка документација две недели пред крајот на семестарот.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Travis J.Kring Labview for everyone Prentice Hall 2007

2

J.Beyon Labview Programming, Data Acqusition and Analysis Prentice Hall 2001

3

G. Johnson R.Jennings Labview Graphical Programming McGraw Hill 2006

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ж. Коколански Практикум во LabVIEW – интерна мултимедијална скрипта ФЕИТ 2014

2

National Instruments LabVIEW core 1, 2 and 3 National Instruments 2016