Практикум во LabVIEW

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Практикум во LabVIEW

2.    Код

3ФЕИТ03Л008

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Живко Коколански

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника Ислушани: Мерења во електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од виртуелните мерно-информациски и мерно-управувачки системи. Способност за решавање проблеми преку развој и имплементација на виртуелни инструменти.

11.    Содржина на програмата: Виртуелна инструментација и LabVIEW, LabVIEW околина, променливи и нивно декларирање, низи и матрици, циклуси, полиња и кластери, графички кориснички интерфејс, работа со датотеки, прибирање податоци, мерење и генерирање сигнали, напредни својства на LabVIEW, мерно-управувачки системи во LabVIEW, комуникациски интерфејси во LabVIEW, дистрибуирани мерења со LabVIEW. Професионални програмски архитектури: машина на состојби, архитектура со прекини, паралелна архитектура. Асинхрона комуникација. Техники за синхронизација и елиминирање на услови за престигнување. Техники за програмско справување со грешки. Специјализирани модули во LabVIEW. Контрола на општ и наменски хардвер со LabVIEW.

12.    Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, тестови, проектни задачи, самостојно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

1 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

15

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

15

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Travis J.Kring

Labview for everyone

Prentice Hall

2007

2

J.Beyon

Labview Programming, Data Acqusition and Analysis

Prentice Hall

2001

3

G. Johnson R.Jennings

Labview Graphical Programming

McGraw Hill

2006

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ж. Коколански

Практикум во LabVIEW – интерна мултимедијална скрипта

ФЕИТ

2014

2

National Instruments

LabVIEW core 1, 2 and 3

National Instruments

2016