Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Последна измена: јануари 6, 2020

Предмет: Преобразувачи со прелевање електричен полнеж

Код: 3ФЕИТ05013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Јосиф Ќосев

Цели на предметната програма (компетенции): Познава класа енергетски преобразувачи базирани исклучиво врз складирање енергија во кондензатори. Владее методи за проектирање П2ЕП на плочка (on-board) и на чип (on-chip). Применува симулациони методи за проверка на проектираните преобразувачи. Проценува применливост во практични ситуации.

Содржина на предметната програма: Oбласти на примена на П2ЕП; Oсновни појави кај прелевањето полнеж; Преглед на видовите П2ЕП преобразувачи; Историски развој; П2ЕП од еднонасочен во еднонасочен напон; П2ЕП за наизменични напони; Пристапи кон анализата и дизајнот на П2ЕП; Примена на П2ЕП во интегрираните кола.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Feng Pang, Tapan SamaddarCharge Pump Circuit DesignMcGraw-Hill2006
2Јосиф ЌосевПреобразували со прелевање електричен полнеж (докторска дисертација)ФЕИТ2001
3Michael Douglas SeemanA design methodology for switched capacitor converters (tech. report UCB/EECS-2009-78)University of California at Berkeley2009
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Mingliang LiuDemystifying Switched- Capacitor CircuitsElsevier Inc.2007