Претприемништво и бизнис во техниката

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Претприемништво и бизнис во техниката
2. Код 4ФЕИТ04Л016
3. Студиска програма КХИЕ,КСИАР,ЕАОИЕ,ЕЕС,КТИ,ЕЕПМ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Атанас Илиев
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Математика 1
10. Цели на предметната програма (компетенции). Оспособеност развој на сопствен бизнис и препознавање на можностите за креирање на нови работни места базирани на инженерски знаења и вештини. Стекнување знаења за можностите за финансирање на бизнисот, стратегиите за развој на успешен тим и ефективно и ефикасно практикување на менаџерски вештини при водење бизнис во пазарни услови.
11. Содржина на програмата: Инженерите во современото бизнис опкружување. Економски и финансиски аспекти на бизнисот. Карактеристики на успешните претприемачи и нивни основни мотиватори. Создавање идеи за започнување на нов бизнис. Претприемач vs менаџер. Истражување на пазарот и потенцијалните потрошувачи. Анализа и преземање на ризик при воспоставување на нов бизнис. SWOT анализа. Бизнис план – содржина, намена, реализација. Принципи на развој на нов производ/услуга – определување на оптимален обем на производство; Развој на бизнис модел. Менаџерски функции во микро и мали компании. Важноста на менџментот со човечки ресурси во малите фирми. Тим и тимска работа. Фази во развој на тимовите. Комуникација во проектни тимови. Виртуелни проектни тимови. Стрес, мобинг и воркохолизам на работно место. Извори на финансирање на претприемнички потфати – сопствени средства, кредитирање, лизинг… Бизнис комуникација и преговарање. Влијание на ИКТ за развој на бизнисот. Маркетинг модели и маркетинг стратегии. Е-маркетинг, е-трговија и е-бизнис. Развој на бизниси базирани на зелена агенда (green technology).
12.Методи на учење Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања за поттикнување на развојот на претприемачкиот дух и согледување на бизнис можностите. Аудиториски вежби со решавање практични примери и анализа на реални случаи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 2 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 20
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 65
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и изработка на домашните и проектни задачи
20. Начин на полагање на испитот Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или
завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот
(времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот.
Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот
испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било било вид, мобилен телефон, таблет или друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Стив Мариоти Каролин Глакин Претприемништво и менаџирање на мали бизниси Pearson Education Inc. 2012
2 T. Дининг, Р. Хисрих, М. Лехтер Технолошко претприемништвп Aрс Ламина 2012
3 Атанас Илиев Предавања и презентации по предметот Претприемништво 2021 ФЕИТ – Скопје 2021
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Кетлин Ален Претприемништво за научници и инженери Арс Ламиба 2010
2 Neeta Baporikar Entrepreneurship development and Project Management Hymalaya Publishing House 2018
3 H. Neck & C. Neck & E. Murray Entrepreneurship – The Practice and Mindset SAGE Inc. 2018