Примена на енергетски преобразувачи во обновливи извори на енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Примена на енергетски преобразувачи во обновливи извори на енергија

2.    Код

3ФЕИТ02Л019

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Гога Цветковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електрични кола

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е надоградување на знаењето на студентите од областа на енргетските преобразувачи и нивно воведување во практичната работа и примена на преобразувачите во разни области преку изработка на лабораториски вежби со современа опрема. Истотака ќе бидат воведени и во техниките на моделирање и симулација на најзастапените енергетски преобразувачи применети во системите со обновливи извори на енергија.

11.    Содржина на програмата: Компјутерско моделирање на енергетски преобразувачи со помош на софтверските пакети PESIM и MATLAB-SIMULINK. Магнетни компоненти применети кај енергетските преобразувачи (ЕП). Виши хармоници и нивно влијание од аспект на изворот и од аспект на електричната машина. Филтрирање на вишите хармоници. Уреди за заштита на струјните кругови во енергетските преобразувачи. Принципи, видови и техники на широчинско импулсна модулација и нејзина примена кај енергетските преобразувачи за напојување и регулација на електричните машини. Напонски и струјни инвертори за напојување и регулација на машините за наизменична струја. Резонантни конвертори. Примена на ЕП во уреди за непрекинато напојување со еднонасочна и наизменична електрична енергија. Современи тенденции на примена на ЕП во регулацијана на машините за еднонасочна и назименична струја. Примена на ЕП во еднонасочен пренос на ЕЕ и FACTS уреди.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

25

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Гога ЦветковскиПримена на енергетски преобразувачи во ОИЕ-умножени предавања 2016

2

Гога ЦветковскиУпатство за лабораториски вежби по предметот Примена на енергетски преобразувачи во ОИЕ  

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mohammad RashidPower Electronics HandbookAcademic Press2001