Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Код: 3ФЕИТ10025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со предизвиците и примена на методи за оптимално доделување на ресурси во современите безжични и мобилни комуникациски системи.

Содржина на предметната програма: Основни концепти на управување со ресурси. Предизвици во управувањето со ресурсите во безжичните системи. Методи за оптимизација на алокацијата на ресурси.  Конвексна оптимизација, линеарно и нелинеарно програмирање,  динамичко програмирање, економски модели, теорија на игри. Примена на техниките за оптимизација во управувањето со ресурсите во безжичните и мобилни комуникациски системи.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Ekram Hossain, Mehdi Rasti, Long Bao LeRadio Resource Management in Wireless Networks: An Engineering ApproachCambridge2017
2Amila Tharaperiya Gamage,‎ Xuemin ShenResource Management for Heterogeneous Wireless NetworksSpringer2017
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1/Избрани научни трудови од списанија и конференции/ 
2Zhu Han, K.J. Ray LiuResource allocation for wireless networksCambridge University Press2008
3B. G. Lee, D. Park, H. SeoWireless communications resource managementIEEE Press and John Wiley& Sons2009