Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

Код: 3ФЕИТ10025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Марко Порјазоски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со предизвиците и примена на методи за оптимално доделување на ресурси во современите безжични и мобилни комуникациски системи.

Содржина на предметната програма: Основни концепти на управување со ресурси. Предизвици во управувањето со ресурсите во безжичните системи. Методи за оптимизација на алокацијата на ресурси.  Конвексна оптимизација, линеарно и нелинеарно програмирање,  динамичко програмирање, економски модели, теорија на игри. Примена на техниките за оптимизација во управувањето со ресурсите во безжичните и мобилни комуникациски системи.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ekram Hossain, Mehdi Rasti, Long Bao Le Radio Resource Management in Wireless Networks: An Engineering Approach Cambridge 2017
2 Amila Tharaperiya Gamage,‎ Xuemin Shen Resource Management for Heterogeneous Wireless Networks Springer 2017
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 / Избрани научни трудови од списанија и конференции /  
2 Zhu Han, K.J. Ray Liu Resource allocation for wireless networks Cambridge University Press 2008
3 B. G. Lee, D. Park, H. Seo Wireless communications resource management IEEE Press and John Wiley& Sons 2009