Примена на оперативни системи во телекомуникации

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Примена на оперативни системи во телекомуникации
2. Код 4ФЕИТ10Л022
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Перо Латкоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Програмирање и алгоритми
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентот ќе се запознае со оперативните системи кои се користат кај фиксните телекомуникациските уреди како што се телеком централи, комутатори, рутери, базни станици, пристапни точки, како и со оперативните системи кои се својствени за мобилните телекомуникациски уреди.
11. Содржина на програмата: Примена и концепти на оперативни системи во телекомуникациите. Оперативни системи и програмски платформи кои се користат кај фиксните и мобилните телекомуникациски уреди. MacOS, Windows, UNIX (Solaris и Linux) – базирани оперативни системи кај фиксните телекомуникациски ентитети (комутатори, рутери, централи, пристапни точки, базни станици, итн.). CISCO IOS. JUNOS. Виртуелизација и контејнеризација (Docker). Оперативни системи кај мобилните телекомуникациски уреди (Android, iOS, Windows, Bada, BlackBerry OS, MeeGo OS, Palm OS, Symbian OS, webOS, итн.). Мрежни оперативни системи, сервиси и апликации.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 ABRAHAM SILBERSCHATZ OPERATING SYSTEM CONCEPTS Wiley 2013
2 Kevin Dooley, Ian Brown Cisco IOS Cookbook O’Reilly Media 2009
3 Arash Habibi Lashkari, Mohammadreza Moradhaseli Mobile Operating Systems and Programming: Mobile Communications VDM Verlag Dr. Müller 2011