Применета алгебра

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Применета алгебра

Код: 3ФЕИТ08025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на курсот, студентот покажува разбирање и познавање на повеќе типови  алгебарски структури. Исто така, студентот се оспособува за примена на усвоените алгебарски структури во моделирање на различни проблеми од техниката.

Содржина на предметната програма: Вовед. Алгебра на множества. Булови алгебри. Елементи од логика. Примена во логички кола. Нормални форми и примена. Групи и симетрии. Циклични и диедрални групи. Морфизми. Групи на пермутација.  Фактор групи. Релации на еквиваленција. Идеали и Лагранжова теорема. Директни производи. Симетрични групи во три димензии: транслација и Евклидови групи; групи матрици; kонечни групи во две и три димензии; групи на кристали.  Polya-Burnside метод за нумерирање. Теорема на Burnside и примена.  Моноиди и машини.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Gilbert and W.K. NicholsonModern Algebra with ApplicationsWILEY2003

2

D. Joyner, R. Kreminski and J. Turiscoapplied abstract algebraThe Johns Hopkins University Press2004