Процесирање на сигнали во телекомуникации и радари

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Процесирање на сигнали во телекомуникации и радари

2.    Код

3ФЕИТ10З028

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Венцеслав Кафеџиски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се стекне со теоретски и практични знаења за примена на техниките и алгоритмите на временско и просторно процесирање на сигналите кај модерните дигитални телекомуникациски системи и радар, и ќе биде способен софтверски да имплементира дигитален приемник, антенско поле, поле од сензори и радар.

11.    Содржина на програмата: А/Д конверзија и Д/А конверзија. Примена на дигитални филтри во телекомуникациите. Multirate процесирање на сигнали: децимација и интерполација. Методи за синхронизација на носител и на симболски интервал. Дигитална down-конверзија. Софтверска имплементација на дигитален предавател и приемник. Принципи на софтверско дефинирано радио (SDR). Компоненти на софтверско радио. RTL-SDR, USRP, други SDR платформи. Процесирање на сигналите со антенски полиња. Типови на бимформинг. Естимација на агол на доаѓање. Процесирање на сигнали со полиња од сензори и примена во акустика, сонар и друго. Основни приниципи на радар. Импулсни радари и радари со континуални бранови облици. Радарска детекција во присуство на шум. Принцип на SAR (Synthetic Aperture Radar). Добивање на слика со SAR. Примена на радари за одредување растојание и брзина, и далечинско распознавање (remote sensing) во земјоделие, хидрологија, геологија. Компримирано земање на примероци и процесирање на сигналите базирано на реткост.

12.    Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, проектни задачи, посета на компании и предавања од експерти од стопанството.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

35

16.2. Самостојни задачи

0

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

35

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав КафеџискиПроцесирање на сигнали во телекомуникации и радариИнтерна скрипта ФЕИТ2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ц. Ричард Џонсон Џр, Вилиам А. Седарес и Ендрју Г. КлајнДизајн на софтверски приемникКембриџ Универзити Прес2011

2

Јуџин ГрајверИмплементација на софтверски дефинирано радиоСпрингер2012

3

Сајмон Хејкин, К. Џ. Реј ЛиуПрирачник за процесирање со полиња и сензорски мрежи, 1 изданиеВајли – ИЕЕЕ Прес2010