Процесни компјутери и мерења

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Процесни компјутери и мерења

2.    Код

3ФЕИТ03Л010

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Маре Србиновска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Способност за развој на процесни мерни системи подржани со наменски индустриски компјутери. Стекнување знаења за принципите на функционирање, примена и користење на компјутерско базирани мерно-информациски и мерно-управувачки системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед во процесни мерења и процесни компјутери. Процесните компјутери, архитектури и интерфејси. Виртуелни процесни мерни системи. Вовед и класификација на мерни сетила и преобразувачи. Отпорнички, капацитивни и индуктивни мерни сетила. Прилагодување и обработка на мерни сигнали. Извори на грешки кај процесните мерни системи, електромагнетни пречки, активно и пасивно оклопување. Напонски и струјни јамки. Индустриски комуникациски протоколи. Паметни сетила и MEMS. Материјали и технологија на изработка на паметни сетила.

12.    Методи на учење:Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J.Park, S.Mackay Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems Elsevier 2003

2

М. Србиновска Процесни компјутери и мерења интерна скрипта, ФЕИТ 2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

John Webster ELECTRICAL MEASUREMENT, SIGNAL PROCESSING, and DISPLAYs CRC Press 2002

2

V. Drndarevic Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja Akademska Misao, Beograd 2003