Проектен менаџмент и етика во инженерството

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Проектен менаџмент и етика во инженерството
2. Код 4ФЕИТ04Л018
3. Студиска програма ТКИИ,КТИ,ЕЕС,КСИАР,КХИЕ,ЕАОИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Вангел Фуштиќ
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Математика 4
10. Цели на предметната програма (компетенции). Стручен и научен пристап кон проучување на проектите и проектните вештини за планирање, организирање, водење, и контролирање на проектите. Дефинирање и проценка на етичките вредности во инженерските проекти.
11. Содржина на програмата: Дефиниција на проектен менаџмент. Класификација и поделба на проектите. Клучни субјекти во проектите. Селекција на проекти. Критериуми за успешност на проекти. Иновативност во инженерските проекти. Вклопување на иновативни проекти во проектното портфолио на компаниите. Бизнис план. Дискусија според PMBOK (PMI). PID, Project Charter документи. Планирање на проекти. Организирање, водење и контрола на проектите. Анализа Трошоци-Ефекти за проектите. Техно-економска анализа на проектите. Економски критериуми за избор на проекти во техниката. Проект менаџер. Лидерство во проекти. Инвеститор и Проектна компанија. Документација во инженерските проекти. Основна техничка документација. Тендерска документација. Понуди. Договори. Примери на успешни и неуспешни технички проекти.Општо за етиката во проектниот менаџмент. Универзална етика во мултикултурна средина. Деловна етика. Етика на професионално здравје и ризик. Етика во областа на инженерството.Етика и проектниот менаџмент. Етика на бизнис
12.Методи на учење Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на реални проекти, стручни предавања од практиката, самостојна изработка на проектен и бизнис план.
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 2 + 0 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 0
16.2. Самостојни задачи 0
16.3. Домашно учење 105
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 0
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 100
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на предавањата и аудиториските вежби.
20. Начин на полагање на испитот Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анкета и самоевалуација
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Cathy Lake Mastering Project Management Thorogood 1999
2 Financial Times -authors Writing a business plan Pearson 2011
3 Ralph Kliem, PMP Ethics and Project Management CRC Press 2012