Проектирање на сигурносни системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на сигурносни системи

2.    Код

3ФЕИТ01Л016

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Стојановски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потребата за сигурност и заштита при работата на автоматизираните системи и процеси. Изучување на најчесто употребуваните сигурносни системи за различни примени. Оспособување за проектирање, примена, тестирање, одржување и надградување на сигурносни системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед во безбедносно инженерство и теорија на сигурносни системи. Системи за заштита во нисконапонски електрични инсталации и нивно тестирање. Заштита во потенцијално експлозивни зони, стандардизација и проектирање. Детекција на токсични гасови и правила за инсталирање. Системи за заштита од пожар. Контрола на пристап и детекција на присуство.  Заштита од провала. Заштита од кражба. Системи за видео надзор. Далечинско мониторирање. Автономни системи за видео запис. Архитектури на BAS системи. За­штита во ИТ системи. Сигурносни системи за Интернет. Безбедност на компјутерски системи и енкрипција на податоци.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert L. PearsonElectronic Security SystemsElsevier2007

2

Lorie Faith CranorSecurity and UsabilityO’Reilly2005

3

Живко КоколанскиПроектирање на сигурносни системи, интерна скриптаФЕИТ2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mohammad S. ObaidatSecurity of e-Systems and Computer NetworksCambridge2007

2

Matt BishopComputer Security: Art and ScienceAddison Wesley2002