Проектирање на системи на автоматско управување

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на системи на автоматско управување

2.    Код

3ФЕИТ01З017

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Душко Ставров

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Теорија на автоматско управување 1, Теорија на автоматско управување 2

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на теоретските и практичните аспекти на класичната синтеза на системите за автоматско управување. Способност за решавање на широк дијапазон теоретски и практични проблеми од областа на класичната синтеза на системите на автоматско управување, оспособеност за проектирање на вакви системи.

11.    Содржина на програмата: Оценка на квалитетот на поведението на системите за автоматско управување во преоден и стационарен режим и критериуми за синтеза. Аналитичка синтеза на затворени САУ. Компензатори. Фреквенциска синтеза на затворени линеарни САУ со помош на Најквистовата крива. Фреквенциска синтеза на затворените линеарни системи на автоматско управување преку Бодеовите дијаграми на соодветниот отворен систем. Синтеза по пат на компензација со помош на постапката геометриско место на корени. Синтеза во просторот на состојби.

12.    Методи на учење: предавања, презентации, домашни задачи, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

45

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Успешно завршени лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути), тестови кои се спроведуваат во текот на часовите и тест од лабораториски вежби (по завршување на вежбите).
1. За студентите кои ги положиле парцијалните испити, како замена за завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (времетраење до 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, тестовите и завршниот устен испит (ако е спроведен).
2. Во предвидените испитни сесии се полага завршен писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои го положиле завршниот писмен испит, може да се спроведе и завршен устен испит (времетраење до 60 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од завршниот писмен испит, тестовите и завршниот устен испит (ако е спроведен)

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети