Проектирање на енергетски конвертори

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Проектирање на енергетски конвертори

Код: 3ФЕИТ05016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Томислав Карталов

Цели на предметната програма (компетенции): Практични знаења за термичките и електричните пренапрегања кај електронските енергетски елементи и склопови. Осознавање и совладување на методите за нивна заштита. Оспособување за проектирање и изведба на сложени електронски системи обезбедени од пренапрегања и заштитени од ЕМИ.

Содржина на предметната програма: Термичка анализа и проектирање: Концепт. Контрола на температурата кај полупро­вод­нич­ките елементи. Механизми-спроведу­вање, струење и зрачење. Стационарен и транзи­ентен термички режим. Тер­мичка анализа на капацитивни елементи. Поим за термичка околина. Термички мерења и алатки за анализа. Основни електрични и магнетни компо­ненти: Капацитивен елемент. Основни параметри. Видови, Карактерисики и Намена. Ин­дуктивни елементи. материјали и јадра. Ограничувања ¾ хистерезис, скин-ефект во јадра и во бакарни намотки, Ефект на близина. Термичка анализа. Проектирање индуктивни еле­мен­ти ¾ директна и итеративна процеду­ра. Придушување и зачтита од пренапрегања: Класификација. Придушување во кола со диоди. Придушување во кола со тиристори, BJT, MOSFET и GTO. Кола за управување и активирање: Кола со унипо­­лар­ен и бипо­ларен управувачки сигнал. Директна и индиректна спрега. Оптоизолирани кола и Кола со трансформаторска изолација. Каскодни кола. Кола за управување на тиристори и на GTO. Син­хронизација. Импулсни Засилувачи. Принципи и елементи за заштита од несакани електромагнетни влијанија.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Гоце Шутиноски Проектирање на енергетски конвертори (умножени предавања) ФЕИТ – Скопје 2006
2 Rashid M. H Power Electronics: circuits, devices and applications Prentice Hall 2003
3 Mohan N., Undeland T, Robbins W. Power Electronics – Converters, Applications and Design, 3-rd Ed. Wiley 2002
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Rashid M. H Power Electronics Handbook Academic Press 2001
2 Erickson, Maksimovic Fundamentals of Power electronics, 2nd edition Kulver Academic 2004