Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

Код: 3ФЕИТ05021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Гоце Стефанов, Доц. д-р Томислав Карталов

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, студентот се стекнува со сознанија за можните извори на електромагнетни пречки кај уредите на енергетската електроника, за ефектите од електромагнетните влијанија во енергетската електроника, како и за методите на нивното намалување или отстранување во практиката.

Содржина на предметната програма: Аспекти на електромагнетните влијанија во енергетската електроника. Услови, препораки и стандарди. Основни принципи на електромагнетната интерференција. Неидеално однесување на компонентите (проводници, печатени плочки, отпорници, кондензатори, индуктивни елементи, трансформатори, ферити, механички прекинувачи, полупроводнички прекинувачки елементи). Извори на чист шум (термички шум, шум на сачма, контактен шум, фреквенциски опсег на шумот). Генерирање на интерферентен шум. Еквивалентни модели. Пренесување на шум и интерферентни пречки. Заземјување. Оклопување. Електромагнетна интерференција кај уредите од енергетската електроника (насочувачи, инвертори, прекинувачки извори за напојување – SMPS, преобразувачи со PWM); извори на пречки, методи на мерење, техники за редуцирање на внатрешни електромагнетни интерференции, ЕМИ филтри. Тестирање на отпорноста на пречки од мрежата за напојување.

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 J. A. Cobos Design for Compliance with Standards – PFC & EMC интерна скрипта ФЕИТ, Скопје 2000
2 Laszlo Tihanyi Electromagnetic Compatibility in Power Electronics IEEE Press,  New York 1995
3 Derek A. Paice Power Electronic Converter Harmonics IEEE Press,  New York 1995
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Clayton R. Paul Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2-nd Ed. John Wiley & Sons 2006
2 Ralph Morrison Grounding and Shielding Techniques and Instrumentation, 4-th Ed. John Wiley & Sons 1998
3 Richard Lee Ozenbaugh, Timothy M. Pullen EMI Filter Design, 3-rd Ed. CRC Press, 2011 2011