Проектирање на електрични машини и трансформатори

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на електрични машини и трансформатори

2.    Код

3ФЕИТ02З020

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Крсте Најденкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за изработка на проекти за: трансформатори, мотори и генератори, со користење на аналитички и нумерички постапки.

11.    Содржина на програмата: Основни принципи за проектирање и конструирање на електрични машини и трансформатори.  Определување на основните конструктивни  димензии на мотори, генератори и трансформатори. Пресметка на магнетен и електричен систем. Топлинска шема и пресметка на загревањето на поедини делови. Проектирање со користење на компјутерски апликации. Користење на методи за оптимизација во процесот на проектирање. Примена на стандарди при проектирање.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски вежби, посета на компании кои произведуваат трансформатори и машини, самостојна изработка на проекти.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

40

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Pyrhonen, T.Jokinen and V.HrabovcovaDesign of Rotating Electrical MachinesWiley2009

2

Pavlos S. GeorgilakisSpotlight on Modern Transformer DesignSpringer2009

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Hameyer,  R. BelmansNumerical Modelling and Design of Electrical Machines and DevicesWIT Press1999