Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

2.    Код

3ФЕИТ02З021

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Рафајловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност и компетентност во областа на  проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ).

11.    Содржина на програмата: Техничко-технолошка анализа и основи на проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ). Проектирање и симулација на различни системи за ОИЕ: Соларно-термиски системи; Фотоволтаици; Ветерницентрали; мали водни централи и системи базирани на био маси. Индикативна анализа на инвестиционата вредност на поедините системи (Capex,Opex, Revenue) и пресметка на економската повратна стапка на инвестиционата вредност (IRR)  и техничко економска оравдливост на проектите.

12.    Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставата (предавања и вежби односно реализирани активности под точка 15 и 16)

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Горан Рафајловскипредавања по предметот Проектирање на системи за обновливи извори на енергијаФЕИТ Скопје14

2

Pavel, Mukind RWind and Solar Power Systems, CRC Press 1999, USA Florida 33431, ISBN 0-8493-1605-7 99

3

Endecon EngineeringA guide to Photovoltaics System Design and InstalationEnergy Commission, Juni 14,2001 California, USA1

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Goran RafajlovskiErneurbaren Energien in Mazedonien Potenzial und Versorgung mit Schwerpunkt WasserkraftDIHK Konferenz 201010

2

2. Goran RafajlovskiFive Small Hydro Power Plants in Macedonia, Independent Expert Report, Client BNB EnergyEBRD Bank  2013 

3

Andreas Binder, Tobias SchneiderPermanent magnet synchronius generators for regenerative energy conversion-a survey,11th Europen Coference on Power Electronics and Applications (EPE) Sept. 2005 Dresden Germany12