Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

2.    Код

3ФЕИТ02З021

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Рафајловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност и компетентност во областа на  проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ).

11.    Содржина на програмата: Техничко-технолошка анализа и основи на проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ). Проектирање и симулација на различни системи за ОИЕ: Соларно-термиски системи; Фотоволтаици; Ветерницентрали; мали водни централи и системи базирани на био маси. Индикативна анализа на инвестиционата вредност на поедините системи (Capex,Opex, Revenue) и пресметка на економската повратна стапка на инвестиционата вредност (IRR)  и техничко економска оравдливост на проектите.

12.    Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставата (предавања и вежби односно реализирани активности под точка 15 и 16)

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Горан Рафајловски предавања по предметот Проектирање на системи за обновливи извори на енергија ФЕИТ Скопје 14

2

Pavel, Mukind R Wind and Solar Power Systems, CRC Press 1999, USA Florida 33431, ISBN 0-8493-1605-7   99

3

Endecon Engineering A guide to Photovoltaics System Design and Instalation Energy Commission, Juni 14,2001 California, USA 1

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Goran Rafajlovski Erneurbaren Energien in Mazedonien Potenzial und Versorgung mit Schwerpunkt Wasserkraft DIHK Konferenz 2010 10

2

2. Goran Rafajlovski Five Small Hydro Power Plants in Macedonia, Independent Expert Report, Client BNB Energy EBRD Bank  2013  

3

Andreas Binder, Tobias Schneider Permanent magnet synchronius generators for regenerative energy conversion-a survey, 11th Europen Coference on Power Electronics and Applications (EPE) Sept. 2005 Dresden Germany 12