Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Проектна документација и проекти за обновливи извори на енергија

Код: 3ФЕИТ04020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Димитров

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења и вештини за изработка на проектна документација за системи за искористувње на обновливите извори на енергија.

Содржина на предметната програма: Регулатива и видови на проектни документации за проектите за обновливите извори на енергија (ОИЕ). Содржина на проектна документација за проектите за искористување на ОИЕ. Технички стандарди за изработка на проекти од областа на ОИЕ. Софтверски алатки за проектирање на системи за искористување на ОИЕ. CAD алатки за графичко оформување на проектите. Приемери за физибилити студии, основни проекти и бизнис планови за проекти од областа на ОИЕ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Volker Quaschning Understanding Renewable Energy Systems Earthscan 2005

2

Léda Gerber Designing Renewable Energy Systems: A Life Cycle Assessment Approach EPFL Press 2014

3

Bostan I., Gheorghe A. et al. Resilient Energy Systems – Renewables: Wind, Solar, Hydro Springer 2013

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Photovoltaics System Design and Practice Heinrich Haeberlin John Wiley & Sons, Ltd 2012

2

Robert Gasch, Jochen Twele Wind Power Plants Fundamentals, Design, Construction and Operation