Програмирање со VxWorks RTOS

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Програмирање со VxWorks RTOS

Код: 3ФЕИТ05015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Љупчо Караџинов

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на обврските предвидени со предметот, студентот се стекнува со разбирање на системите за работа во реално време и соодветните оперативни системи, познавање на техниките за проектирање и имплементација ма системите за работа во реално време (RTOS), способност за работа со VxWorks RTOS и неговите наредби, вештина за програмирање на вградлив систем за работа во реално време со I/O уреди, нивните драјвери, и оперативен систем во реално време.

Содржина на предметната програма: Вовед за RTOS. Мултитаскинг и распоредување. Комуникација меѓу процеси и семафори. Мултитаскинг во реално време и распоредување со VxWorks. Комуникација на внатрешни рутини со VxWorks. Tornado IDE. Shell, Browser, Debugger & Wind View. VxWorks Boot Image. Прекини, справување на исклучоци и тајмери. Менаџирање на I/O. Драјвери за уреди. Управување со меморијата. Студии на конкретни примени (case studies).

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Christof Wehner Tornado and VxWorks BoD 2006

2

Sam Siewert Real-Time Embedded Components and Systems Charles River Media, Boston, MA 2006

3

David E. Simon Embedded Software Primer Pearson 1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Wind River Systems VxWorks Programmer’s Guide Wind River Systems, Inc., Alameda, CA 1998

2

Wind River Systems VxWorks Reference Manual Wind River Systems, Inc., Alameda, CA 1999

3

Raj Kamal Embedded Systems Architecture Programming and Design McGraw Hill 2006