Радио и сателитски комуникации

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Радио и сателитски комуникации

2.    Код

3ФЕИТ10З029

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Томислав Шуминоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде оспособен за планирање и проектирање на фиксни безжични системи и имплементација на стандарди за квалитет. Студентот ќе добие знаења за современите сателитските комуникации и сервиси.

11.    Содржина на програмата: Историски развој. Составни елементи на врската. Фреквентни опсези за работа. Модел на радио канал. Модели на простирање во затворен и отворен простор. Пресметка на квалитетот на пренос. Споредба со нормите за квалитет од ITU. Диверзити, видови диверзити техники, комбајнери. Дигитални модулациони постапки кај безжичните системи. Пресметка на веројатноста на грешка во присуство на шум и фединг. Влијание на простирањето на брановите врз квалитетот на пренос. Проектирање на фиксни безжични системи точка-точка. Пример за изработка на конкретен проект. Проектирање на системи точка-повеќе точки (системи за локален пристап: WLL – wireless local loop). Сателитски комуникации. Сателитски линкови. Пресметување на моќност и загуби. Системи за повеќекратен пристап (FDMA, TDMA, Aloha, CDMA). VSAT системи. Мобилни сателитски сервиси (GEO и не-GEO). Глобални системи за позиционирање – GPS. Интеграција на сателитски и целуларни системи.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Roger L. FreemanRadio System Design for TelecommunicationsJohn Wiley & Sons2007

2

G.Maral, M.Bousquet, Z.SunSatellite Communications SystemsJohn Wiley & Sons2009