Радионавигација

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Радионавигација

2.    Код

3ФЕИТ10З030

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Славче Пејоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со принципите на радионавигација. Запознавање со земните системи за радио навигација и со сателитските системи за навигација. Запознавање со основните примени на системите за навигација и позиционирање.

11.    Содржина на програмата: Вовед во методи за позиционирање. Одредување на позиција во системи со една и повеќе станици. Радионавигација. Хиперболични навигациски системи Loran, Decca, Omega. Системи за наведување на летала  VOR, DME, ILS, MLS. Позиционирање во целуларни системи (GSM, UMTS) и краткодометни системи (WiFi, Bluetooth, ZigBee, UWB, RF-ID). Принципи на сателитска навигација. Опис на некои системи за сателитска навигација Transit, NAVSTAR/GPS, GLONAS, Galileo, Beidou. Барања за безбедност и поведение за навигациски системи. Примена на GNSS системите.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

25

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Завршени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. Misra,  P. EngeGlobal Positioning System, Signals Measurements, and PerformanceGanga-Jamuna Press2006

2

Ivan G. PetrovskiGPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices: From Instant to Precise PositioningCambridge University Press2014

3

B.Wellenhof, K. Legat, M. WieserNavigation, Principles of Positioning and GuidanceSpringer-Verlag2003

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. Wellenhof, H. Lichtenegger, E. WasleGNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and moreSpringer2008

2

F. Van DiggelenA-GPS: Assisted GPS, GNSS and SBASArtech Housе2009

3

A. KüpperLocation-based Services. Fundamentals and OperationWiley2005