Развој на серверски WEB апликации

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Развој на серверски WEB апликации

2.    Код

3ФЕИТ12Л014

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Даниел Денковски, Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Програмирање и алгоритми Ислушани: Основи на WEB програмирање

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Вовед во ASP.NET околина за пишување на веб апликации. Работа со серверска страна на апликациите. По завршување студентот ќе може да дизајнира и програмира динамички Web апликации во ASP.NET со користење на MVC (Model-View-Controller) шемата.

11.    Содржина на програмата: Вовед во .NET парадигма. Вовед во Visual Studio. Животен циклус на ASP.NET страници. Серверска страна и серверско програмирање. Серверски контроли. Конфигурација и основна безбедност на апликациите. Откривање грешки (debugging) и дијагностицирање. Справување со грешки. Напредни серверски контроли.  Вовед во ADO.NET и LINQ. Пристап до бази на податоци работа со истите. Персонализација на апликациите и безбедност. Model-View-Controller (MVC) и ASP.NET core. MVC рамка. Стартување на ASP.NET core на различни платформи: Windows, MAC OS X и Linux. Градење контролери. Имплементирање на прегледи. Дизајнирање на модели.  Креирање и користење на Web API. Развој на алатки на клиентска страна. Web API за поддршка на прелистувачи и мобилни апликации. Поставување на WEB апликацијата на сервер и во облак.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

25

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

Еден парцијален писмен испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Shahed Chowdhuri ASP.NET Core Essentials Packt Publishing 2016

2

Adam Freeman Pro ASP.NET Core MVC 6th ed. Edition Apress 2016

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James Chambers, David Paquette, Simon Timms ASP.NET Core Application Development: Building an application in four sprints Microsoft Press 2016

2

Mugilan T. S. Ragupathi Learning ASP.NET MVC Programming Packt Publishing 2016