Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите

2.    Код

3ФЕИТ10З031

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марко Порјазоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Дигитални телекомуникации 2

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со различни методи и алатки за развој на апликации и сервиси за различни телекомуникациски платформи.

11.    Содржина на програмата: Преглед на телекомуникациски сервиси и апликации. Дизајн и развој на телекомуникациски услуги. Архитектура на телекомуникациските сервиси: клиент/сервер пристап, peer-to-peer пристап, мултикаст сервиси. Бази на податоци кои се користат во телекомуникациските услуги. Програмска околина за развој на телекомуникациски сервиси и апликации.  WEB технологии за развој на сервиси и апликации во телекомуникациите. Развој на сервиси и апликации базирани на Java. Употреба на PHP во развој на телекомуникацисаки сервиси. IP Multimedia Subsystem (IMS): NGN мрежи, архитектура и сервиси. Безбедносни аспекти при развојот на телекомуникациските апликации.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Sauming PangSuccessful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementationWiley2009

2

Robert W. SebestaProgramming the World Wide WebPearson2014