Развој на софтвер и тестирање

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Развој на софтвер и тестирање

2.    Код

3ФЕИТ07З029

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Календар

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Анализа и дизајн на информациски системи

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Концепти на градење на софтвер и работа во тимови. Големи софтверски решенија и испорака до клиентот. По завршување студентот ќе може да работи тимски во изработка на големи софтверски решенија и обезбедување на надежност и поддршка на системот

11.    Содржина на програмата: Софтверско инженерство. Вовед. Концепти на градење на софтвер. Градба на софтвер. Преглед на софтверски проекти. Процес и методи на развој на софтвер. Откривање грешки без алатки (дебагери). Генерирање на тестови. Детекција на програмска грешка. Мониторирање и инсталирање. Изолирање на код и пресметки на перформанси при откривање грешки. Концепт на црна кутија и статичка анализа на код.  Шаблони. Динамичка анализа. Имплементирање, тестирање и пронаоѓање на грешки. Документирање на код. Организирање на проекти и работа со тимови. Верзионирање на код.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

25

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби и проектна задача

20. Начин на полагање на испитот

Испитот се состои во два дела (може да се полагаат како парцијални испити).
Прв парцијален ипит или теоретски дел: Тест прашања и проблеми (70 мин) и
Втор парцијален испит или практичен дел: Изработка и одбрана на практична проектна задача (во група)
За време на испитот делумно е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки, но не е дозволено користење калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Роџер Пресман, Брус Максим софтверско инженерство: практичен аспект Hill Education 2014

2

Ian Sommerville Software Engineering Pearson 2010

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Steven John Metsker Design Paterns in Java Addison-Wesley 2002