Разводни постројки

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Разводни постројки

2.    Код

3ФЕИТ04З023

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за улогата на разводните постројки во ЕЕС, елементите, изведбата и еднополните шеми на разводните постројки. Оспособеност за пресметка на струи на куси врски, механичко и термичко димензионирање на опремата во разводните постројки

11.  Содржина на програмата: Типови на разводни постројки. Напони и струи во разводните постројки. Симетрични компоненти и струи на куси врски во разводни постројки. Пресметка на струи меродавни за димензионирање на опремата во разводните постројки: ударна, термичка и расклопна струја на куса врска. Загревање на проводниците во нормален режим на работа. Сили и напрегања во разводни пострјки. Елементи во разводните постројки. Механичко и термичко димензионирање на собирниците. Типови на прекинувачи, гасење на електричен лак. Други елементи на разводните постројки: разделувачи, разделувачи на моќност, струјни мерни трансформатори, напонски мерни трансформатори, одводници на пренапони, изолатори, кабли, пригушници. Шеми на главни струјни кругови во разводните постројки. Шеми на помошни струјни кругови во разводни постројки. Современи изведби на разводните постројки.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери, анализа на техничка документација и посета на разводни постројки, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашните и проектните задачи

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (секој со времетраење од 2 часа) или преку завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било кој вид, мобилен телефон, таблет или било кој друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев Одбрани поглавја од разводни постројки – (скрипта за интерна употреба) ФЕИТ – Скопје 2015

2

Хрвое Позар Visokonaponska rasklopna postrojenja Tehnicka knjiga Zagreb 1995

3

Атанас Илиев Производни и разводни постројки – Збирка ЕТФ – Скопје 1996

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ј. Nahman, V. Mijailovic Visokonaponska postrojenja BeoPress Stampa – Beograd 2000

2

А. Арсенов Термички и динамички напрегања во елеектрични постројки ЕТФ – Скопје 2005