Развој на серверски WEB апликации

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Развој на серверски WEB апликации
2. Код 4ФЕИТ12З010
3. Студиска програма КТИ,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Даниел Денковски, Д-р Перо Латкоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Програмирање и алгоритми
10. Цели на предметната програма (компетенции). Познавање на ASP.NET Core развојната рамка и Visual Studio околината за развој на web апликации, со главен фокус на серверска страна на апликациите. По завршување студентот ќе може да дизајнира и програмира динамички Web апликации во ASP.NET Core со користење на MVC (Model-View-Controller), Razor Pages и Web API шемите.
11. Содржина на програмата: Вовед во .NET парадигмата. Вовед во Visual Studio. Животен циклус на ASP.NET страници. Серверска страна и серверско програмирање. Серверски контроли. Конфигурација и основна безбедност на апликациите. Откривање грешки (debugging) и дијагностицирање. Справување со грешки. Напредни серверски контроли. Вовед во Entity Framework и LINQ. Пристап до бази на податоци работа со истите. Персонализација на апликациите и безбедност. Model-View-Controller (MVC) во ASP.NET Core. MVC рамка. Стартување на ASP.NET Core на различни платформи: Windows, MAC OS X и Linux. Градење контролери. Имплементирање на прегледи. Дизајнирање на модели. Креирање и користење на Web API. Развој на алатки на клиентска страна. Web API за поддршка на прелистувачи и мобилни апликации. Поставување на WEB апликацијата на сервер и во облак.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 30
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Еден парцијален писмен испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 D. Esposito Programming ASP.NET Core Microsoft Press 2018
2 A. Freeman Pro ASP.NET Core 3, 8th Edition Apress 2020
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 A. Lock ASP.NET Core in Action, Second Edition Manning 2021
2 M. T. S. Ragupathi Learning ASP.NET MVC Programming Packt Publishing 2016