Развој на софтвер и тестирање

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Развој на софтвер и тестирање
2. Код 4ФЕИТ07З021
3. Студиска програма КТИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Марија Календар
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Податочни структури и анализа на алгоритми, Моделирање бази на податоци
10. Цели на предметната програма (компетенции). Концепти на градење на софтвер и работа во тимови. Големи софтверски решенија и испорака до клиентот. Концепти на тестирање. По завршување студентот ќе има компетенции да: познава и користи елементи за дизајн на (големи) софвтерски решенија; има основни познавања за пишување физибилити студии за изработка на софтверски проекти; да работи тимски во изработка на големи софтверски решенија; да ги познава и користи елементите за тестирање и за обезбедување на квалитетен софтвер; да ги познава основите и да обезбедува надежност и поддршка при развој на софтверски решенија.
11. Содржина на програмата: Дизајн и развој на софтвер. Вовед. Концепти на градење на софтвер. Градба на софтвер. Преглед на софтверски проекти. Процес и методи на развој на софтвер. Физибилити студии. Управување со проект. Барања и анализа на барања. Корисничко искуство. Дизајн на систем: архитектура, безбедност, перформанси. Развој на систем: модели за дизајн, развој, реискористување и дизајн шаблони. Документирање на код. Организирање на проекти и работа со тимови. Верзионирање на код.
Надежност и тестирање.
Откривање грешки без алатки (дебагери). Генерирање на тестови. Детекција на програмска грешка. Мониторирање и инсталирање. Изолирање на код. Концепт на црна кутија и статичка анализа на код. Шаблони. Динамичка анализа. Имплементирање, тестирање и пронаоѓање на грешки.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 40
16.2. Самостојни задачи 20
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 50
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 40
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Испитот се состои во два дела (може да се полагаат како парцијални испити).
Прв парцијален ипит или теоретски дел: Тест прашања и проблеми (70 мин)
и
Втор парцијален испит или практичен дел: Изработка и одбрана на практична проектна задача (во група)
За време на испитот делумно е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки, но не е дозволено користење калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Roger Pressman, Bruce Maxim Software Engineering: A Practitioner’s Approach 9th Ed. McGraw-Hill Education 2019
2 Ian Sommerville Software Engineering 10th Ed. Pearson 2015
3 Paul C. Jorgensen, Byron DeVries Software Testing: A Craftsman’s Approach, 5th Ed. Auerbach Publications 2021
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 S.J.Metsker, W.C Wake Design Patterns in Java, 2nd Ed. Addison-Wesley Professional 2006
2 JJ Shen Software Testing: Techniques, Principles, and Practices ‎ Independently published 2021