Регулатива во електроенергетиката

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Регулатива во електроенергетиката

2.    Код

3ФЕИТ09Л021

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Александра Крколева Матеска

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни знаења за регулативата во електроенергетскиот сектор. Разбирање на енергетските политики на ЕУ, регионот и Република Македонија.

11.    Содржина на програмата: Историски развој на регулативата и политиките на ЕУ во областа на енергетиката. Енергетска унија – „зелен енергетски развој“, сигурност во снабдувањето со енергија и единствен пан-Европски пазар на енергија. Енергетска заедница – Договор за Енергетска заедница, обврски за имплементација на европско законодавство и очекувани придобивки. Регионални иницијативи – регионални пазари на енергија, инфраструктурно поврзување, регионално планирање на ресурсите. Пазар на електрична енергија: директиви, регулативи и мрежни кодови од Третиот пакет за енергетика на ЕУ. Законска и подзаконска рамка во Република Македонија. Закон за енергетика и основни подзаконски акти. Структура на пазарот на електрична енергија: Учесници на пазарот; Институции на пазарот. Стратешки определби на Република Македонија во областа на енергетиката и очекуван развој.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

26

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

14

16.2. Самостојни задачи

14

16.3. Домашно учење

21

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.  Начин на полагање на испитот

Испитот се полага преку два парцијални испита (по 120 min) или завршен испит (120 min).
Студентот треба да ги изработи предвидените домашни задачи и проекти и да ги предаде според објавената динамика на веб страницата за предметот.
Полагањето на парцијалните испити/завршниот испит се состои од теоретски прашања и задачи. Завршната оценка се определува врз основа на поените добиени од испитите, домашните задачи и проектите, според соодветни тежински коефициенти.
За време на испитот не е дозволено користење литература во печатена или електронска форма, како и мобилен телефони, таблети или кој било друг електронски уред. Употреба на калкулатор е дозволена, но не е дозволено користење на мобилни телефони, таблети или слични електронски уреди

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

В. Борозан Регулатива во електроенергетиката Интерна скрипта

2

D. Buschle, H. Lesjak (Eds.) The Energy Community Legal Framework 2010 Energy Community Secretariat 2013

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

C. W. Jones (Ed.) EU Energy Law – Volume 1, The Third Internal Energy Market, The Third Liberalisation Package Claeys & Casteels 2010

2

V. Birchfield, J. Duffield Toward a Common European Union Energy Policy: Problems, Progress, and Prospects Palgrave Macmillan US 2011

3

Francesc Morata, Israel Solorio European Energy Policy: An Environmental Approach Edward Elgar Publishing Limited 2012