Регулатива во областа на животната средина

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Регулатива во областа на животната средина

Код: 3ФЕИТ06009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Марија Кацарска

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање и примена на регулативите во областа на животната средина  и нејонизирачките зрачења на меѓународно и национално ниво.

Содржина на предметната програма: • Меѓународни активности во подрачјето на заштита од влијание на електромагнетни полиња со ниски и високи фреквенции. ICNIRP препораки за ограничување на изложеноста на временски променливи електрични, магнетни и електромагнетни полиња со фреквенции до 300GHz. Директивите 1999/519/EC и 2004/40/EC на Европската комисија. CENELEC прописите ENV 50166-1 и ENV 50166-2. IEEE стандардот C95.1-1991. ANSI стандардите. IEC 61566 стандардот за мерење на изложеноста на радиофреквентни електромагнетни полиња. IEEE C95.3-1991 за мерење на потенцијално штетните електромагнетни полиња.  • Кјото протокол. • Одржливо производство и употреба (конзумација). Интегрирана Продукт полиса за Европската Унија. Трите основи на одржливоста: животна, социјална и економска средина. Кратко запознавање со еколошките проценки: ЕМАС регулации, IPCC директиви, итн. • Проценка на животен циклус на продукти (ISO 14040 серија). • Регулативата (закони, стратегии и други документи) во областа на животната средина и нејонизирачките зрачења во нашата и во соседните земји.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1United NationsKyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate ChangeUnited Nations1998
2ICNIRPUse of the ICNIRP EMF GuidelinesICNIRP Statement1999
3C. MarshamThe guide to the EMC Directive 89/336/EECThe guide to the EMC Directive 89/336/EEC1996