Релејна заштита

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Релејна заштита

2.    Код

3ФЕИТ04Л024

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6, IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Антон Чаушевски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Математика 2

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање за грешките што се случуваат во ЕЕС, како и начините за заштита на поедините елементи од ЕЕС. Изучување на различни типови на релејната  заштита. Можности за решавање на проблеми од оперативно работење на електроенергетски постројки и начини на решавање на релејната заштита во постројките.

11.    Содржина на програмата: Статистичка обработка на податоци на мерните величини за потребите на релејната заштита. Запознавање со видови на релеи. Добивање на мерни величини. Поврзување на релеите за испитување и мерење. Карактеристики на струјни и напонски мерни трансформатори. Испитување на карактеристиките на примарно реле за прекуструјна заштита. Шеми на поврзување на филтри за добивање на потребните мерни величини во релејната заштита. Испитување на карактеристиките на прекуструјно реле. Прекуструјна заштита со зависна и независна карактеристика. Усмерени релеи. Диференцијална заштита, подолжна и попречна. Диференцијална заштита на енергетски трансформатори со и без меѓутрансформатори. Запознавање со софтверски пакети за симулација на релејна заштита. Дистантна заштита на водови. Симулација на разни типови релеи. Дистантна заштита на водови. Симулација на диференцијална заштита и дистантна заштита. Заштита на генератори.  Симулација на заштита на генератор. Заштита на енергетски трансформатори. Симулација

12.    Методи на учење: Предавања и вежби предвидени за предметот и  дополнителна литература.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Посетеност на предавањата и вежбите

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Антон Чаушевски Релејна заштита, интерна скрипта ФЕИТ 10

2

C. Preve Protection of Electrical Networks London 6

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

AREVA Network Protection & Automation Guide AREVA 5