Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција
2. Код 4ФЕИТ05З032
3. Студиска програма КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Јосиф Ќосев
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Електроника 1
10. Цели на предметната програма (компетенции). Познава гама на сензори од практиката. Проценува перформанси и врши избор на кондиционер според каталошки податоци. Умее да проектира едноставни кондиционери и интелигентни сензори. Разбира значење на стандарди.
11. Содржина на програмата: Вовед во сензорски базирани електронски системи, карактеристики, микроелектронски сензори; отпорнички базирани сензори и кондиционери, капацитивно и индуктивно базирани сензори и кондиционери; пречки, шумови и заштита; активни сензори; специјални засилувачи и засилувачи со високи перформанси; дигитални и интелигентни сензори; полупроводнички сензори; А/Д конвертори со високи перформанси; сензорски системи и уреди за аквизиција, стандарди, пример на аквизиција со ПЛК.
12.Методи на учење Предавања со решени примери, лабораториски вежби, проектна задача, консултации и форуми
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 0 + 2 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 15
17.2. Семинарска работа/проект 15
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 60
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Успешно завршени лабораториски вежби/проект
20. Начин на полагање на испитот Писмен испит и проект со усмена одбрана
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и студентски анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ramon Palas Areny Sensors and Signal Conditioning John Wiley and Sons 2001
2 Jacob Fraden Handbook of Modern Sensors Springer 2004
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Walt Kester Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning Analog Devices 1999
2 Randy Frank Understanding Smart Sensors Arctech 2000