Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

Код: 3ФЕИТ07017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Даниел Денковски

Цели на предметната програма: Оспособување на студентите за познавање напредни концепти од подрачјата на сензорски, безжични и мобилни мрежи и системи. Проектирање и развој на сензорски, безжични и мобилни мрежи и системи. Софтвер за сензорски, безжични и мобилни уреди, мрежи и системи.

Содржина на предметната програма: Содржина на програмата Практично физичко ниво за безжични сензорски мрежи. Податочно ниво: Техники за контролна на пристап на медиумот. Мрежно ниво: мрежен дизајн, дизајн на безжична сензорска мрежа со користење на архитектурата на дрво на кластери. Проблеми при практична имплементација, Интерфејси со трансдусери; Временски базирана точност и Просечна потрошувачка на моќност. Управување со моќност: Извори на моќност; Товари; Конвертори на напон и регулатори. Стратегија за управување со моќност. Антени и дефиниција на RF перформанси. Стандарди за безжични сензорски мрежи (IEEE 802.15.4 WPAN стандард со ниска рата, ZigBee Alliance, IEEE 1451.5 стандард за интерфејс со безжичен паметен трансдусер). Безжични и мобилни комуникациони системи. Стандарди: 802.11 безжични мрежи, 802.11 MAC, 802.15 Bluetooth. Персонални безжични мрежи. 802.16. Широкопојасни безжични мрежи. Ад хок безжични мрежи. Оптички безжични мрежи. Протоколи. Квалитет на сервис и мултимедија. МобилеIP. Сигурност на безжични мрежи. Бежични мрежи за мобилни оператори. GSM, GPRS. Сателитски мрежи. Сателитски мрежи за GPS. Употреба на ГИС во проектирање на безжични мрежи. Безжич-ни локални мрежи во LAN и WAN. Мрежни уреди. Мрежни стандарди. Надгледување и контрола на кластери и серверски фарми. Надгледување и контрола на мрежи. Одредување на перформанси. Мрежни аппликации. Мобилни технологии за пренос на пакети (2.5G). Поврзување на мобилни мрежи со пренос на пакети со Интернет. 3G мрежи.Стандарди: UMTS и други. Споредба WLAN технологии и 3G. IP апликации за мобилни уреди. Апликации и примена кај безжични и мобилни мрежи. Мобилен Internet пристап. Дополнителни сервиси. Дизајнирање интерфејси за вмрежување на мали паметни уреди. 4G мрежи и мрежни стандарди.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Cotter SayreComplete Wireless DesignMcGraw-Hill2008

2

Waltenegus Dargie, Christian PoellabauerFundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice (Wireless Communications and Mobile ComputingWiley2010

3

P.Zheng, L.L.Peterson, B.S.Davie, A.FarrelWireless Networking Complete (Morgan Kaufmann Series in Networking)Morgan Kaufmann 1 edition2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Andreas F. MolischWireless CommunicationsWiley2010

2

K. Holger, A. WilligProtocols and Architectures for Wireless Sensor NetworksWiley-Interscience2007

3

Y. Zhang, L. T. Yang, J. ChenRFID and Sensor Networks: Architectures, Protocols, Security, and IntegrationsCRC Press2009