Сигурносни комуникации

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Сигурносни комуникации

2.    Код

3ФЕИТ10З032

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александар Ристески

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со криптографските техники, алгоритми и протоколи, историски развој, современи трендови и нивна примена во различни апликации. Запознавање со концептите за мрежна сигурснот и обезбедување на сигурни комуникации низ различни типови на комуникациски мрежи и системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Потреба од обезбедување на сигурност при комуникациите. Основни поими  и концепти за обезбедување на сигурни комуникации. Основни поими од критпоанализа. Видови напади врз сигурноста. Класична симетрична енкрипција. Историски преглед. Блоковска енкрипција. DES. Режими на работа на блоковски шифри. Проточни шифри. AES. Сигурност на симетрични енкрипциски алгоритми. Асиметрична енкрипција. Алгоритми со јавен клуч. RSA. Криптографија со елиптични криви. Обезбедување на интегритет на пораките и автентичност. Еднонасочни (hash) функции. Дигитален потпис. Дигитален сертификат. PGP. Квантна криптиграфија. QKD. Примена на квантни компјутери во криптоанализа. Основни концепти за мрежна сигурност. Основни сигурносни сервиси. Управување со сигурноста. Проценка на сигурносни ризици. Сигурносни механизми на различни нивоа од OSI моделот. IPsec. SSL, TLS. Виртуелни приватни мрежи (VPN) базирани на сигурносни механизми. Сигурносни механизми во WiFi. Сигурносни механизми во WiMAX. Сигурносни ме

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

65

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Александар РистескиИнтерна скрипта за Сигурносни комуникации (теорија, слајдови и задачи)  

2

P. ChandraBulletproof Wireless SecurityElsevier2005

3

W. StallingsCryptography and Network Security, Principles and PracticesPrentice Hall2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Вилијам СталингсКриптографија и безбедност на мрежа (четврто издание) 2010

2

Симсонс Гарфинкел и Џин СпафордБезбедност и заштита на мрежниот сообраќај 2010