Системи за дигитални трансакции

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Системи за дигитални трансакции

Код: 3ФЕИТ07018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Валентин Раковиќ, Доц. д-р Даниел Денковски

Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на концептите на системите за дигитални трансакции, како и постоечките решенија кои ја користат blockchain технологијата. Програмирање на паметни договори за трансакции од различен вид. Оспособеност за реализација на различни решенија за дигитални трансакции во различни сектори.

Содржина на предметната програма: Дистрибуирани системи за дигитални трансакции, архитектура и базична функционалност. Дистрибуиран делен систем на записи (анг. shared ledger), паметни договори (анг. smart contracts), дигитални средства, трансакции. Преглед и анализа на постоечките решенија од областа (bitcoin, ethereum). Програмски јазици за овозможување на работата на овие системи, програмирање на паметни договори и сл. Примена на решенијата за дигитални трансакции во различни сектори.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Andreas M. Antonopoulos Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies O’Reilly Media Incorporated 2017

2

Alex Leverington Ethereum Programming Packt Publishing Limited 2017

3

Chris Dannen Introducing Ethereum and Solidity: Foundations of Cryptocurrency and Blockchain Programming for Beginners Appress 2017

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Статии од списанија и зборници од конференции 2017