Системи за дигитално процесирање на сигнали

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Системи за дигитално процесирање на сигнали

2.    Код

3ФЕИТ05Л036

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Димитар Ташковски, доц. д-р Марија Марковска Димитровска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Дигитално процесирање на сигнали

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Курсот има за цел да го воведе студентот во техниките за процесирање на сигнали со различни брзини, концепт кој наоѓа примена во голем број на апликации како и да го запознае со основи алатки и хардвер за процесирање во реално време.  По завршување на курсот студентот ќе: – покажува разбирање и оспособеност за решавање на практични проблеми каде процесирањето се врши со различни брзини (мултирезолуција); – може да прави разлика при процесирање на нестационарни сигнали; – може оптимално да ги имплементира основните алгоритми за дигитално процесирање на сигнали; – има основни познавања потребни за имплементација на алгоритмите на хардвер за ДПС

11.    Содржина на програмата: Мултифреквенциски дигитални системи. Основни операции: децимација и интерполација. Банки на филтри за анализа и синтеза. Полифазна репрезентација. Ефикасни структури за филтри за децимација и интерполација. Примена на мултифреквенциските дигитални системи. Максимално децимирани банки на филтри. Полифазна репрезентација. Совршена реконструкција. Банка на филтри во структура на дрво. Банка на филтри со совршена реконструкција и линерна фаза.  Анализа на нестационарни сигнали. Дискретна Фуриеова трансформација со прозорец. Вејвлет трансформација. Имплементација на ДСП алгоритми. Процесирање на сигнали со NI DSP Speedy 33. Архитектура на NI DSP Speedy 33. Имплементација на основни операции на NI DSP Speedy 33.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Следење на предавањата и аудиториските вежби и успешно завршени лабораториски вежби.

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути), лабораториски вежби, домашни работи и изработка на проектна задача. Проектната задача треба да се предаде до почетокот на првата испитната сесија.
Услов за положување на предметот преку парцијални испити е минимум 50% од вкупниот број на поени од сите активности и дополнително минимум 50% од вкупниот број на поени од парцијалните испити.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). Услов за положување на предметот преку писмен испит е минимум 50% од вкупниот број на поени од сите активности (испит, лабораториски вежби, домашни работи и проектна задача) и дополнително минимум 50% од вкупниот број на поени од испитот.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, или белешки од кој било вид, како и мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mitra Sanjit K. Digital Signal Processing:A Computer-Based approach, 2 edition McGraw Hill 2001

2

P. P. Vajdijanatan Multirate Systems and Filter Banks Prentice Hall 1993