Системи за менаџмент на квалитет и стандардизација во електроенергетиката

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Системи за менаџмент на квалитет и стандардизација во електроенергетиката

2.    Код

3ФЕИТ04З025

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Невенка Китева Роглева

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења и вештини за примена на методите и техниките за планирање, обезбедување и контрола на квалитетот. Запознавање со стандардите и регулативата во електроенергетиката и методите за воспоставување на системи за менаџмент на квалитет во компаниите од електроенергетскиот сектор

11.    Содржина на програмата: Дефиниција на квалитет и системи за менаџмент на квалитет од областа на енергетиката. Улогата на инженерот како менаџер во компанијата.   Бизнис аспекти на квалитетот. Модели за менаџмент на квалитет TQM, Six Sigma, ZDМ.  Демингов PDCA циклус и негова примена. Јуранов концепт за прогрес на системите за менаџмент на квалитет – планирање, контрола и подобрување на квалитетот. Статистичка контрола на квалитетот. Алатки и концепти за обезбедување на квалитет   Функција за определување на недостаток на квалитет кај производ/услуга.  Меѓународни стандарди за квалитет (ISO), основни принципи, структура и нивна примена Примена на ISO стандарди на ФЕИТ. Оценка на перформансот за евалуација. Придобивки од ISO сертифицирање Спроведување на енергетската контрола.Видови на енергетска контрола. Начин на процена на основна потрошувачка на енергија  Акти за либерализација на пазарот на електрична енергија. IEEE и IEC стандарди од областа на електроенергетиката. Обезбедување квалитет и доверли

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, запознавање со веќе востановени системи на менаџмент на квалитет во ЕЕ, стручни предавања од практиката

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

5

16.3. Домашно учење

80

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

200

18.    Критериуми за оценување

до 109 бодови

5 (пет) (F)

од 110 до 129 бодови

6 (шест) (E)

од 130 до 149 бодови

7 (седум) (D)

од 150 до 169 бодови

8 (осум) (C)

од 170 до 189 бодови

9 (девет) (B)

од 190 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

 

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети и самоевалуација

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

DAVIS, S. GOETSCH, D Quality Management for Organizational Excellence New Jersey, USA: Person Education, 2010 2010

2

JURAN,J.M.- DeFEO,J.A. Juran´s Quality Handbook. Sixth Edition New York. Mc Graw-Hill 2010