Системи за пресметки со високи перформанси

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Системи за пресметки со високи перформанси

2.    Код

3ФЕИТ07З031

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Кацарска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со системи за пресметки со вискои перформанси и паралелно програмирање. По завршување на курсот студентите ќе бидат оспособени за самостојно користење на системите за пресметки со високи перформанси и за пишување соодветни софтверски решенија.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Концепти на паралелно процесирање.  Основни концепти за дизајн при паралелно процесирање. Синхронизација. Распоредување. Зависност на процесите. Мапирање паралелни алгоритми на паралелни архитектури. Модели со споделена меморија. Споделена меморија и нитки. Паралелни алгоритми: идеални и реални модели.  Вовед во OpenMP. Вовед во Дистрибуирана меморија и MPI. Практични  примери со  MPI.  Вовед во графички процесори (GPU). Вовед во GPU програмирање. GPU програмирање и CUDA. Напредни концепти за паралелно програмирање. Шаблони за паралелно процесирање (Parallel patterns). Примери за паралелни алгоритми. Алгоритми за обработка на (густи) матрици. Алгорими за брза фуриеова трансормација (FFT). Алгоритми за ретки матрици и графови. Мерење на перформанси.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Peter PachecoAn Introduction to Parallel ProgrammingMorgan Kaufmann2011

2

G. Hager, G. WelleinIntroduction to High Performance Computing for Scientists and EngineersCRC Press2010

3

Џон Л. Хенеси, Дејвид А. ПетерсонКомпјутерска архитектураПревод влада2011

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Grama, G. Karypis, V.Kumar, A. GuptaIntroduction to Parallel Computing, 2nd Ed.) 2nd Edition byPearson2003

2

David A. BaderPetascale Computing: Algorithms and ApplicationsChapman and Hall/CRC2007

3

D. Storti, M. YurtogluCUDA for Engineers: An Introduction to High-Performance Parallel ComputingAddison-Wesley Professional2015