Складишта и наменска обработка на податоци

Последна измена: ноември 13, 2019

Предмет: Складишта и наменска обработка на податоци

Код: 3ФЕИТ07019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Горан Јакимовски

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со складишта на податоци и дефинирање на рамка за наменска обработка на податоци. Користење на модели за евалуација на системот и идентификување грешки.

Содржина на предметната програма: Работа со податочни складишта. Начини на складирање на податоците. Дефинирање на бизнис логика за складирање и обработка на податоците. Користење на технологии кои се фокусираат на статистика и бизнис цели за подобрување на бизнис логиката. Складирање и обработка на податоци на постоечки бизнис системи и предлог нови бизнис идеи врз основа на посточеки статистички податоци. Интегрирање на конкретни бази на податоци со бизнис интелигенција.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ralph, K.,Margy, R., Warren, T., Joy, M., Bob, B.“The Data Warehouse Lifecycle Toolkit”Wiley2008

2

Ralph, K., Margy, R.“The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling"Wiley2013

3

Robert S., Joseph R., Rick G."Oracle Data Warehousing and Business Intelligence Solutions"Wiley2007