Следна генерација оптички мрежи

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Следна генерација оптички мрежи

Код: 3ФЕИТ10028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Борислав Поповски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот, се очекува студентот да ги знае напредните концепти и протоколи кај оптичките мрежи, истите да ги применува кај постојните и идните телекомуникациски системи, да е компетентен за дизајн на оптичките мрежи и нивна имплементација и оспособен за вршење на научноистражувачка работа во областа на оптичките мрежи.

Содржина на предметната програма: Споредба на технологиите, сервиси, развој на оптичките мрежи. Клиентски оптички мрежи: IP, MPLS, GMPLS, Gigabit-Ethernet (GbE), Storage-Area Networks (SAN).  Мрежи со рутирање по бранови должини (WDM). Оптичко ниво, степен на претворање на бранови должини, дизајн (LTD), сообраќајни модели и критериуми за квалитет, рутирање и доделување на бранови должини (RWA). OTN стандарди. Рутирање и додела на спектар кај еластични оптички мрежи. Софтверски дефинирани оптички мрежи. Управување со конфигурацијата на оптичките мрежи. Управување со конекциите, адаптација, контролна рамнина на оптичко и клиентско ниво.  Фотонска комутација OBS, OPS. Поларизациско Мултиплексирање (PolDM). Синхронизација. Процесирање на заглавија. Баферирање. Пристапни мрежи. Преглед на мрежни архитектури, постоечки и идни пристапни мрежи, HFC, FTTH, FTTC, архитектура на оптички пристапни мрежи. Пасивни оптички мрежи (PON). EPON, GPON, WPON, WRPON. Реализација. TDMA и WDMA пристап.  Интелигентни оптички транспортни системи (on-board автомобилски мрежи, оптички мрежи кај леталата). Оптички мрежи за дистрибуирани антенски системи. Оптички безжични системи.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Biswanath Mukherjee Optical WDM Networks Springer 2006
2 Thomas E. Stern, Georgios Ellinas, Krishna Bala Multiwavelength Optical Networks Cambridge University Press 2009
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Jason P.Jue, Vinod M. Vokkarane Optical Burst Switched Networks Springer 2011
2 Josep Prat Next-Generation FTTH Passive Optical Networks Springer 2008