Софтверски алатки во електроенергетика

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Софтверски алатки во електроенергетика

2.    Код

3ФЕИТ04З027

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Атанас Илиев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Добивање на практични знаења и оспособеност за користење на современи софтверски пакети и алатки за решавање на конкретни инженерски и менаџерски проблеми и моделирање на физичките процеси во електроенергетиката.

11.    Содржина на програмата: Методологија за решавање на инженерски проблеми. МАТЛАБ – основи, програмирање, М-датотеки. Операции со матрици и решaвање на системи линеaрни и нелинеарни равенки во МАТЛАБ. Статистичка обработка и анализа на бизнис податоци и  податоци од погон на електрични централи. Пресметки со несигурни податоци -Fuzzy аритметика. Визуализација и графичка обработка на податоци и процеси од електроенергетиката.. Креирање на сопствени функции, решавање на нумерички и оптимизациони проблеми од електроенергетиката. Апроксимација и предвидување во енергетиката и менаџментот. SIMULINK & SimPower System работа со блокови и формирање на модели.  Софтверски алатки за изготвување на инженерска техничка документација. Стандарди, критериуми и правила за оформување на инженерски текст, графика, мултимедија. Правила за подготовка на техничка презентација и нејзино за ефективно презентирање пред публика. Напередно користење на MS Excel и неговите дода¬тоци (Solver, Goal Seek, Scenario Manager) за решавање на п

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, вежби во ФЛАОП со решавање на практични примери од електроенергетиката и инженерскиот менаџмент, самостојна изработка на домашни задачи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 0 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и изработка на домашните проектни задачи

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (секој со времетраење од 2 часа) или преку завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти или белешки од било кој вид, мобилен телефон, таблет или било кој друг електронски уред

21.   Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас Илиев Софтверски алатки – практични примери ФЕИТ 2015

2

Z. Stojković Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici ETF Beograd 2003

3

А. Gillat Matlab – An Introduction with Application John Willey & Sons Inc 2011

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Microsoft MS Office 2010 – Reference Manual MS Press 2010

2

B. Hahn, D. Valentine Essential MATLAB for Engineers and Scientists Elsevier 2007