Софтверски дефинирани мрежи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Софтверски дефинирани мрежи

2.    Код

3ФЕИТ10З034

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Борислав Поповски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Мобилни сервиси со Андроид програмирање

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе стекне продлабочени знаења за развојот и имплементацијата на софтверски дефинираните мрежи (SDN) и  виртуелизацијата на мрежните функции (NFV). Студентот ќе се запознае со можностите кои ги нудат SDN и NFV преку проекти поврзани со програмабилни мрежни апликации.

11.    Содржина на програмата: Историја и еволуција на SDN и NFV. Централизирана контрола. Програмабилна мрежа. Мрежна виртуелизација. Еволуција на контролната рамнина. Поделба на контролната и податочната рамнина (Можности. Предизвици.). Апликации на мрежната виртуелизација. Работа во Mininet. Mininet Python API. SDN контролери. Протоколи, Northbound & Southbaund API. OpenFlow. Примери (локални и Backbone мрежи пр. Google).

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Fei HuNetwork Innovation through OpenFlow and SDN, Principles and DesignCRC Press2014

2

 https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-reading-list  

3

T. D. Nadeau and K. GraySDN: Software Defined NetworksO’Reilly2013