Современи микроконтролери за проектирање вградливи системи

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: Современи микроконтролери за проектирање вградливи системи

Код: 3ФЕИТ05026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р  Јосиф Ќосев

Цели на предметната програма (компетенции): Го познава хардверот и софтверските алати за примена на современите 32/64-битни и повеќејадрени микроконтролери. Го разбира процесот на проектирање вградливи микрокомпутерски системи базирани врз спецификации. Владее техники на програмирање за реално време. Применува методи за енергетска пресметливост и ефикасност кај вградливите системи. Познава методи за заштита на податоците при интеракција со други системи и Интернет.

Содржина на предметната програма: Карактеристики на вградливите микрокомпјутерски системи и предизвици при дизајнот кај современите уреди. Улога на вградливите системи за енергетската ефикасност во контекст на масовната примена. Преглед на фамилијата 32/64-битни ARM Cortex микроконтролери, архитектура и инструкциско множество. Вградливи пе­риферии и поврзување со надворешни уреди. Алати за развој Програмирање на ARM микроконтролерите во С и во асем­блер. Методи за програмирање во реално време. Преглед на повеќејадрени опции и системи на чип. Аспекти на поврзувањето во Интернет на нешта (IoT). Студии на конкретни примени (case studies). Практична работа и микропроект. Опционо, примена на други фамилии микроконтролери.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Jean J. LasbrosseuC/OS-III The Real-Time KernelMicrium Press2010

2

A.N.Sloss, D.Symes and C. WrightARM System Developer’s Guide: Designing and Optimizing System SoftwareElsevier Inc.2004

3

Yiu, Joseph.The definitive guide to the ARM Cortex-M3Elsevier2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Derek MolloyExploring Raspberry Pi® Interfacing to the Real World with Embedded Linux ®John Wiley & Sons, Inc.2016

2

Sarah L. Harris, David Money HarrisDigital Design and Computer Architecture ARM ® EditionMorgan Kaufmann2016