Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Стандарди и протоколи за Интернет на нешта

Код: 3ФЕИТ07021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Данијела Ефнушева, Доц. д-р Даниел Денковски

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување на студентите за познавање на основните стандарди и протоколи за IoT системите. Проектирање и развој на софтвер за различен тип на IoT апликации, од аспект на размена на податоци во различни IoT сценарија.

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните стандарди и протоколи за IoT омрежување. Запознавање со постоечките стандарди и протоколи на физичкото, MAC и мрежното ниво од протоколниот стек. Посебен осврт на сесиските прототоколи, односно протоколите за размена на податоци, како што се MQTT, CoAP, XMPP, LwM2M, RESTfull HTTP итн. Искористување на отворените податочни протоколи за развој на IoT апликации.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Hwaiyu GengInternet of Things and Data Analytics HandbookWiley2016
2Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar ElloumiThe Internet of Things: Key Applications and Protocols, 2nd EditionWiley2012
3    
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1 Статии од списанија и зборници од конференции  
2 Предавања, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи 2017